شاملو

دروغ نیست اگر بگم توی عمرم صدای هیچ کسی رو بیشتر از صدای احمد شاملو دوست نداشتم و به صدای هیچ کسی به اندازه صدای احمد شاملو گوش نکردم. شاید دروغ نباشه اگر بگم بیشتر از هر کسی از شعرها و آثار شاملو لذت بردم حتی وقتی به استثناها در ادبیات و داستان و شعر فکر میکنم مثلا به بیشترین دفعاتی که یک داستان و خوندم یا به یک شعر گوش دادم و یا نمایشنامه ای رو شنیدم همه و همه به آثار شاملو برمیگردن.

یادش گرامی و صدایش جاویدان باد. سالروز بازگشتت به ستارک ب ۶۱۲ فرخنده باد

شاملو

نظرات بسته مي باشد.