گریبی؟

خسته و کوفته از مسافرت برگشتم و سوار ماشین شدم و به سمت خونه راه افتادم. سر چهار راه قبل از خونه پشت یک ماشین سفید منتظر چراغ هستم که سبز بشه.
چراغ سبز شده و راننده ماشین با سرعت نصف لاک پشت در ساعت داره حرکت میکنه! ماشینهای روبرو که میخوان به سمت چپ بپیچند منتظرند من هم که خسته و کلافه. هیچی نگفتم تا آقا چهار راه و رد کرد و اونور که خیابون دو بانده میشد من سمت راست گرفتم و با سرعت مجاز به حرکت ادامه دادم.
راننده ماشین که حالا بقل من هست تازه یادش اومد باید حداقل سرعت و رعایت کنه و موازی من شروع کرد به حرکت! خیابون چند تا پیچ نسبتا تند داره و سر پیچ دوم نصف بیشتر ماشین طرف اومد تو لاین من و اگر کنار نکشیده بودم و متوقف نشده بودم و دستم و روی بوق نگذاشته بودم حتما زده بود و نصف ماشین و برده بود!
مطمین شدم یا مسته یا داره ایمیل چک میکنه!
گاز و گرفتم و سر چهار راه بعدی رسیدم کنارش داد زدم Hey dude! Are you drunk و با دست علامت سر کشیدن گیلاس شراب و براش نشون دادم!
شیشه رو کشیده پایین و با آرومی ناشی از مستی و با لحجه غلیظ ایرونی پرسید: Are you persian

هم خندم گرفته بود هم کفرم در اومده بود! بهش میگم: برادر چه ربطی داره من ایرونی باشم یا نه! مثل اینکه حسابی شنگولی ها!
میگه: چرا؟! مگه چی شده حالا؟!! ایرونی مگه نیسنی؟!!!

چراغ سبز شد و به راهم ادامه دادم و یاد او جک افتادم که یارو تو سینما نشسته بوده و یکی اومد کنارش شلوارش و کشید پایین و شروع کرد به شاشیدن روی زمین و خیس کردن پر و پاچه طرف! وقتی طرف اعتراض کرد که این چه کاری هست یارو با لحجه زیبای آذری پرسید: گریبی؟ (غریبی؟)
خلاصه که ما توی این نورت یورک نا جور گریبیم!!!

نظرات بسته مي باشد.