آینه

خود را میجویم

و تو را میابم

تو را میابم

و خود را فراموش میکنم

خود را فراموش میکنم

و تو را از دست میدهم

تو‌را از دست میدهم

و خود را میجویم

خود را میجویم

و تو را میابم

ای لحظه شیرین یکی شدن

چه فرخنده آمدی در غروب انتظارم